Algemeen

Privacyregelement AZL

 

1.Algemeen

Dit is de privacyverklaring van de Algemene Zwemvereniging Leidschendam (AZL), gevestigd te Fluitpolderplein 1, 2262ED Leidschendam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408940, hierna te noemen: `AZL`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: bestuur@azlzwemmen.nl.

2.Welke gegevens verwerkt AZL en voor welk doel

2.1 AZL verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

-          Leden en vrijwilligers van AZL;

-          Personen die lid willen worden van AZL of ooit lid zijn geweest;

-          Contactpersonen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen, of hebben gehad.


2.2 Voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

-          voornaam, roepnaam en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;

-          adres, postcode en woonplaats;

-          telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) en tenaamstelling.

 2.3 AZL verwerkt de in sub 2.2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-          Voor het uitvoeren van een lidmaatschapsovereenkomst, of wanneer iemand bij AZL aan de slag wil gaan als vrijwilliger, of een andere relatie met ons aan wil gaan, heeft AZL persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we de persoon in kwestie op de juiste wijze inschrijven als lid, administratieve processen rondom bijvoorbeeld contributie uitvoeren, zorg dragen voor de noodzakelijke verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen voor onze vrijwilligers;

-          We willen de leden of relaties van AZL goed van dienst zijn. Wij gebruiken de geregistreerde naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te delen over aan het lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

 2.4 In voorkomende gevallen, zoals bij potentieel levensbedreigende aandoeningen, verwerkt AZL ook bijzondere persoonsgegevens in de vorm van gezondheidsgegevens van leden. Dit betreft relevante, door het lid of door de ouder/verzorger van het lid schriftelijk verstrekte gegevens die van belang zijn om het lid veilig te kunnen laten deelnemen aan door AZL aangeboden sportactiviteiten of diensten.

3. Fotobeleid

AZL publiceert, zonder specifieke toestemming van de betrokkenen, alleen beeldmateriaal met nieuwswaarde, of sfeerimpressies waarop leerlingen niet herkenbaar zijn afgebeeld. Voor het overige worden er geen foto’s/filmpjes van individuele leerlingen gepubliceerd en geen foto’s/filmpjes waarop personen op niet-integere wijze staan afgebeeld. Dit beleid geldt alleen voor beeldmateriaal dat door AZL, of in opdracht van AZL is gemaakt. Het kan voorkomen dat ouders en andere personen opnamen maken tijdens sportactiviteiten. AZL heeft daar geen invloed op. 

4. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. AZL gebruikt op haar website technisch noodzakelijke functionele cookies en analytische cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, waardoor de gebruikservaring verbetert. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Voor deze cookies, die geen persoonlijke gegevens bevatten, is geen toestemming nodig.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies zoals trackingcookies en social media cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Op de website van AZL worden geen trackingcookies en/of social media cookies gebruikt.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de help-functie van uw browser.

5. Gegevensverwerking en verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt AZL uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die AZL met u heeft, tenzij AZL wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Omdat AZL is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), worden leden van AZL automatisch ook lid van de KNZB. Dit is tevens verplicht in verband met de collectieve ongevallenverzekering voor het lid. De gegevens van wedstrijdzwemmers die actief zijn binnen de startgemeenschap SG De Vliet worden, voor zover noodzakelijk, gedeeld met de zwemverenigingen binnen de startgemeenschap, te weten RZV_Excelsior en AVZV. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AZL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verwerkersovereenkomsten zijn afgesloten met:

-          AllUnited B.V. (software t.b.v. de ledenadministratie);

-          KNZB (t.b.v. KNZB-lidmaatschap van AZL-leden);

-          Sportlink Services BV (software t.b.v. de gegevensoverdracht naar de KNZB);

-          Hilgie.com (Beheer website AZL);

-          AVZV (partnervereniging binnen SG de Vliet);

-          RZV Excelsior (partnervereniging binnen SG de Vliet).

Persoonsgegevens van contactpersonen van bedrijven en organisaties worden vastgelegd in een digitaal bestuursdossier. Tenslotte worden klachten, en de afhandeling daarvan, geregistreerd in de klachtenregistratie. Aldus geregistreerde correspondentie over klachten kan ook persoonsgegevens bevatten zoals naam, e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s). 

6. Bewaartermijn

Voor persoonsgegevens bij AZL gelden de volgende bewaartermijnen:

  1. Gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst tot twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap;
  2. Financiële gegevens worden daarna nog 7 jaar bewaard in de financiële administratie;
  3. Gegevens van behaalde zwemdiploma’s worden in lijn met de archiefplicht voor Licentiehouders 10 jaar bewaard.
  4. Persoonsgegevens van oud-leden worden alleen met toestemming langer bewaard, totdat het oud-lid deze toestemming intrekt;
  5. Bijzondere persoonsgegevens worden bewaard totdat de toestemming hiervoor wordt ingetrokken;
  6. Persoonsgegevens in de klachtenregistratie worden twee jaar bewaard na afhandeling van de klacht;
  7. Gegevens van contactpersonen van bedrijven en organisaties waar wij een relatie mee hebben worden bewaard tot twee jaar na beëindiging van de betreffende relatie.

7. Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht AZL te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij AZL op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal AZL deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van AZL hebben ontvangen. Dit kan gevolgen hebben voor de lidmaatschapsovereenkomst. U kunt toestemmingen, zoals voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, of voor het plaatsen van bepaald beeldmateriaal, op ieder moment weer intrekken of later alsnog toestemming geven.

8. Beveiliging persoonsgegevens

AZL treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat deze toegang beperkt is tot de gegevens die de betreffende persoon nodig heeft voor het uitvoeren van zijn/haar taak, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wanneer er ondanks de door ons getroffen veiligheidsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, waarbij die inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betreffende persoon, dan wordt deze persoon hiervan door AZL op de hoogte gesteld. Indien de inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van de geregistreerde persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

9. Minderjarigen

Indien een minderjarige een lidmaatschapsovereenkomst wenst aan te gaan, dient de minderjarige hiertoe expliciete toestemming van een ouder of verzorger te overleggen d.m.v. ondertekening van het aanmeldingsformulier door een ouder of verzorger.

10. Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van AZL. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. AZL raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

11. Wijziging van het privacybeleid

AZL past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. AZL raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal AZL er alles aan doen u via de website te informeren.

12. Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of AZL wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:          Erik van Bussel

E-mail:                          Ledenadministratie@azlzwemmen.nl

13. Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Stuurt u in dat geval een e-mail aan: bestuur@azlzwemmen.nl. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veelgestelde vragen

De veelgestelde vragen op deze pagina zijn per categorie gegroepeerd. Klik op een categorie om de bijbehorende vragen en antwoorden te zien.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de betreffende afdeling. Zie de pagina Contact voor de contactgegevens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen

Wat is AZL?
Welke lessen en sporten kun je bij AZL volgen?
Accepteert AZL de Ooievaarspas?
Hoe kom ik in contact met AZL?
Wat is het bezoekadres van AZL?
Heeft AZL ook een postadres?
Waar kan ik terecht met feedback, suggesties of klachten?
Heeft AZL een vertrouwenspersoon?

Naar boven

Lidmaatschap

Naar boven

Leszwemmen

Hoe kan ik mij, of mijn kind, aanmelden voor zwemles?
Wanneer zijn de lessen?
Hoe lang duurt een les bij AZL?
Waar worden de zwemlessen gegeven?
Zijn er lessen in de schoolvakanties of op feestdagen?
Wat zijn de kosten voor zwemles?
Is er een wachtlijst?
Is er een minimumleeftijd voor zwemles?
Hoe groot zijn de groepen?
Hoe lang duurt het voordat het A-diploma wordt behaald?
Waarin verschillen de zwemlessen van AZL met die van andere aanbieders?
Is er ook een snelcursus?
Biedt AZL ook lessen voor volwassenen aan?
Hoe kan ik de voortgang inzien?
Kan ik vragen stellen tijdens de les?
Kan ik mijn kind zien tijdens de lessen?
Hoe vaak is er testzwemmen en diplomazwemmen?
Wat zijn de kledingeisen voor het diplomazwemmen?
Is er een diplomagarantie?
Wie stelt de diploma-eisen vast?
Mijn kind heeft een les gemist; kan deze les worden ingehaald?
Welke diploma’s zijn er te behalen bij AZL?
Wat betekent ‘kijkdag’ en ‘familiezwemmen’ in de jaarkalender?

Naar boven

Scubadoe snorkelen

Wat is het verschil tussen Scubadoe snorkelen en snorkelen bij zwemvaardigheid?
Wanneer wordt er lesgegeven voor Scubadoe snorkelen?
Welke diploma's moet ik hebben om lessen Scubadoe snorkelen te kunnen volgen?
Hoe oud moet ik zijn om lessen Scubadoe te kunnen volgen?
Moet ik eigen snorkelspullen hebben?
Aan welke eisen moeten snorkelspullen voldoen?
Hoe gaat het bij Scubadoe snorkelen met diplomazwemmen?

Naar boven

Wedstrijdzwemmen

Welk diploma moet je hebben om te kunnen beginnen met wedstrijdzwemmen?
Op welke dagen wordt er getraind?
Waar vinden de trainingen plaats?
Kun je vrijblijvend proberen?

Naar boven

Waterpolo

Welk diploma moet je hebben om te kunnen beginnen met waterpolo?
Op welke dagen wordt er getraind?
Waar vinden de trainingen plaats?
Kun je vrijblijvend proberen?

Naar boven

Sport en Spel

Wat is Sport & Spel?
Welk diploma moet je hebben om te kunnen beginnen met Sport & Spel?
Op welke dagen wordt er getraind?
Waar vinden de trainingen plaats?
Kun je vrijblijvend proberen?

Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen

Wat is AZL?

De Algemene Zwemvereniging Leidschendam is een sportvereniging die in 1969 is opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. AZL is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) en heeft de Licentie Nationale Zwemdiploma's van de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Terug naar Algemeen

Welke lessen en sporten kun je bij AZL volgen?

Bij AZL kun je leren zwemmen, maar je kunt er ook je zwemvaardigheden verbeteren, leren snorkelen, wedstrijdzwemmen en waterpolo spelen.

Terug naar Algemeen

Accepteert AZL de Ooievaarspas?

Ja, AZL accepteert de Ooievaarspas. Zo kun je tot wel 100% korting krijgen op het lidmaatschap, conform de voorwaarden van de Ooievaarspas.

Terug naar Algemeen

Hoe kom ik in contact met AZL?

AZL is een vereniging die volledig werkt met vrijwilligers, die naast het vrijwilligerswerk veelal een volledige baan hebben. Daarom geven we de voorkeur aan contact via de e-mail. De e-mailadressen van de verschillende afdelingen vindt u op de contactpagina.

Terug naar Algemeen

Wat is het bezoekadres van AZL?

De thuisbasis van AZL is zwembad De Fluit, gevestigd aan het Fluitpolderplein 1, 2262ED Leidschendam.

Terug naar Algemeen

Heeft AZL ook een postadres?

Post voor AZL kunt u adresseren aan: Algemene Zwemvereniging Leidschendam, Fluitpolderplein 1, 2262ED  Leidschendam.

Terug naar Algemeen

Waar kan ik terecht met feedback, suggesties of klachten?

Bij AZL horen we natuurlijk graag dat we iets goed doen. Nog liever horen we het als er iets beter kan, zodat we kunnen blijven verbeteren. Heeft u feedback of verbetersuggesties, laat u dat dan aan ons weten. Dat kan zowel bij de persoon of afdeling die het aangaat, maar natuurlijk ook via het bestuur. U kunt hiervoor ook ons feedbackformulier gebruiken.

Klachten kunt u in eerste instantie melden bij de betreffende afdeling. Dit kan mondeling, per e-mail of per brief. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de klacht vervolgens melden bij het bestuur of direct bij de voorzitter. Zie de contactpagina voor de contactgegevens.

U kunt ook een beoordeling achterlaten bij Google Reviews.

Terug naar Algemeen

Heeft AZL een vertrouwenspersoon?

Ja. U kunt de vertrouwenspersoon van AZL per e-mail bereiken via vertrouwenspersoon@azlzwemmen.nl. Wanneer u er met de vertrouwenspersoon van AZL niet uit komt, of de aangelegenheid liever met een onafhankelijke professional wilt bespreken, neem dan contact op met het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF. Het gratis telefoonnummer van het Centrum Veilige Sport is 0900-202 5590. Deze hulplijn met professionele hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:30 uur. U kunt ook via e-mail contact opnemen via centrumveiligesport@nocnsf.nl. Anoniem melden, of chatten buiten kantooruren, kan ook. Kijk voor de instructies of voor meer informatie op de website van het Centrum Veilige Sport: https://centrumveiligesport.nl.

Terug naar Algemeen

Helemaal naar boven

Lidmaatschap

Hoe kan ik me aanmelden als lid van AZL?

U kunt zich, of uw kind, aanmelden als lid van AZL door het online inschrijfformulier in te vullen en in te sturen. Voor hulp bij het aanmelden kunt u contact opnemen met de betreffende afdeling, maar u kunt zich natuurlijk ook tijdens verenigingsactiviteiten melden in het AZL-clubhuis.

Terug naar Lidmaatschap

Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?

Wijzigingen kunnen per e-mail worden doorgegeven aan de betreffende afdeling of rechtstreeks aan de ledenadministratie. De e-mailadressen vindt u op de contactpagina.

Terug naar Lidmaatschap

Hoe kan ik het lidmaatschap opzeggen?

Het lidmaatschap kan per kwartaal worden opgezegd. Opzeggen dient in alle gevallen schriftelijk te gebeuren door middel van een brief of e-mail (opzeggen@azlzwemmen.nl). De opzegging dient uiterlijk één maand voor het einde van het kwartaal in het bezit van de ledenadministratie te zijn. 

Terug naar Lidmaatschap

Hoe lang duurt het lidmaatschap?

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan tussentijds per kwartaal worden beëindigd.

Terug naar Lidmaatschap

Wat zijn de contributietarieven?

U wordt lid van een sportvereniging en u betaalt dus lidmaatschapsgeld, ofwel contributie. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De actuele contributietarieven vindt u in de sectie 'Downloads'.

Terug naar Lidmaatschap

Hoe moet ik de contributie betalen?

De contributie wordt bij AZL per automatische incasso afgeschreven. Bij de aanmelding vult u hiervoor een machtiging in.

Terug naar Lidmaatschap

Wanneer wordt de contributie geïnd?

De contributie wordt aan het begin van elk kwartaal afgeschreven.

Terug naar Lidmaatschap

Helemaal naar boven

Leszwemmen

Hoe kan ik mij, of mijn kind, aanmelden voor zwemles?

Aanmelden kan eenvoudig via het online-inschrijfformulier. U kunt daarop aangeven naar welke dag uw voorkeur uitgaat. Na ontvangst van uw aanmelding nemen we contact met u op om de details, zoals lestijd en startdatum, met u te bespreken. Het lidmaatschap van AZL gaat pas in op het moment dat de eerste les plaatsvindt.

Terug naar Leszwemmen

Wanneer zijn de lessen?

De zwemlessen zijn op donderdag van 18:30-19:15, 19:15-20:00 en voor volwassenen van 20:45-21:30 uur. Op zaterdag van 15:30-16:15, 16:15-17:00, 17:00-17:45 en 17:45-18:30 uur.

Terug naar Leszwemmen

Hoe lang duurt een les bij AZL?

De lessen bij AZL duren 45 minuten.

Terug naar Leszwemmen

Waar worden de zwemlessen gegeven?

Alle zwemlessen worden gegeven in zwembad De Fluit in Leidschendam.

Terug naar Leszwemmen

Zijn er lessen in de schoolvakanties of op feestdagen?

In de schoolvakanties gaan de zwemlessen in principe gewoon door, behalve in de zomervakantie. Wanneer een lesdag op een erkende feestdag valt, zoals bijvoorbeeld Hemelvaartsdag, dan is er geen les. In de leszwemkalender vindt u hierover actuele informatie.

Terug naar Leszwemmen

Wat zijn de kosten voor zwemles?

AZL rekent geen aparte kosten voor de zwemlessen. U betaalt alleen de contributie. De actuele contributietarieven vindt u in de sectie 'Downloads'. Er worden daarnaast wel eenmalige kosten in rekening gebracht voor deelname aan diplomazwemmen.

Terug naar Leszwemmen

Is er een wachtlijst?

Er is op dit moment geen sprake van een wachtlijst. Wanneer kinderen beginnen met zwemles kan het, afhankelijk van uw voorkeur voor een bepaald tijdstip, voorkomen dat er enige tijd tussen de aanmelding en de eerste les zit. Dit heeft te maken met het moment waarop er een nieuwe groep wordt gestart. Zij-instromers kunnen over het algemeen snel geplaatst worden.

Terug naar Leszwemmen

Is er een minimumleeftijd voor zwemles?

Kinderen kunnen bij AZL vanaf hun vierde verjaardag beginnen met zwemlessen. Eerder beginnen is niet zinvol, omdat de motoriek van het kind dan nog onvoldoende ontwikkeld is en bovendien de lesstof niet goed blijft hangen. 

Terug naar Leszwemmen

Hoe groot zijn de groepen?

Bij AZL werken we bij het Zwem-ABC met kleine groepen van 8 à 10 kinderen. Op elke groep staat een gediplomeerde instructeur, die bovendien wordt bijgestaan door één of meerdere assistenten, zodat er voldoende persoonlijke aandacht is voor elk kind.

Terug naar Leszwemmen

Hoe lang duurt het voordat het A-diploma wordt behaald?

Gemiddeld duurt het, bij 100% aanwezigheid tijdens de lessen, ongeveer 2½ jaar tot het A-diploma wordt behaald.

Terug naar Leszwemmen

Waarin verschillen de zwemlessen van AZL met die van andere aanbieders?

Bij AZL leren kinderen zwemmen mét plezier en zónder drijfmiddelen. Zo raken ze sneller vertrouwd met de eigenschappen van het water. AZL werkt 'klassikaal': De groep blijft in principe bij elkaar tot aan het A-diploma en, waar mogelijk, zelfs tot het C-diploma. Tenslotte is er bij AZL veel persoonlijke aandacht voor uw kind, door de inzet van meerdere gemotiveerde vrijwilligers per groep.

Terug naar Leszwemmen

Is er ook een snelcursus?

Nee, bij AZL bieden we geen snelcursus aan. Bij AZL zijn we van mening dat goed leren zwemmen nu eenmaal tijd kost. Kinderen die een cursus turbozwemmen hebben gevolgd blijken in de praktijk het geleerde ook weer sneller te vergeten, waardoor ze uiteindelijk minder zwemveilig zullen zijn. In overleg is het, in bijzondere gevallen, natuurlijk wel mogelijk om meerdere lessen per week te volgen.

Terug naar Leszwemmen

Biedt AZL ook lessen voor volwassenen aan?

Ja, volwassenen kunnen bij AZL zowel recreatief zwemmen, maar ook zwemdiploma's behalen. Er is een speciaal lesuur voor volwassenen op donderdag van 20:45-21:30 uur.

Terug naar Leszwemmen

Hoe kan ik de voortgang inzien?

AZL heeft nog geen online voortgangsregistratie. U kunt echter altijd de instructeur (na de les) of de gastvrouw aanspreken, waarna u inzage kunt krijgen in de papieren voortgangsregistratie. Ook tijdens de geplande kijkdagen kunt u de voortgang inzien en bespreken. Zie voor de data van de kijkdagen de zwemleskalender.

Terug naar Leszwemmen

Kan ik vragen stellen tijdens de les?

Tijdens de les kunt u alleen vragen stellen aan de gastvrouw. De instructeur is op dat moment bezig met de les. Er kan wel een afspraak gemaakt worden om aan het eind van de les even kort met de instructeur te spreken. Tijdens de kijkdagen heeft u de gelegenheid om langs de badrand de les van uw kind te volgen. Dan kunt u, gedurende de laatste 10 minuten van de les, vragen stellen aan de instructeur.

Terug naar Leszwemmen

Kan ik mijn kind zien tijdens de lessen?

Ja, vanuit het AZL-clubhuis, vanaf de tribune en vanuit de centrale hal van het zwembad kunt u in principe alle groepen zien zwemmen.

Terug naar Leszwemmen

Hoe vaak is er testzwemmen en diplomazwemmen?

Drie keer per schooljaar is er diplomazwemmen. Enkele weken voor het diplomazwemmen is er testzwemmen, waarbij er getoetst wordt of uw kind wordt toegelaten tot het diplomazwemmen.

Terug naar Leszwemmen

Wat zijn de kledingeisen voor het diplomazwemmen?

De kledingeisen voor het diplomazwemmen vindt u hier.

Terug naar Leszwemmen

Is er een diplomagarantie?

Nee, AZL werkt niet met een diplomagarantie.

Terug naar Leszwemmen

Wie stelt de diploma-eisen vast?

De diploma-eisen worden vastgesteld door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). AZL heeft dus zelf geen invloed op de eisen en toetscriteria. Als licentiehouder Nationale Zwemdiploma's wordt AZL bovendien periodiek getoetst door de NRZ. Zo weet u dat AZL aan de kwaliteitseisen van de NRZ voldoet.

Terug naar Leszwemmen

Mijn kind heeft een les gemist; kan deze les worden ingehaald?

In bepaalde gevallen kan een les, in overleg met de instructie, worden ingehaald op een ander tijdstip en in een andere groep. Dit kan echter alleen indien er ruimte is bij de andere groep en wanneer de andere groep ongeveer even ver gevorderd is.

Terug naar Leszwemmen

Welke diploma’s zijn er te behalen bij AZL?

Naast het Zwem-ABC kunnen er bij AZL nog 15 zwemvaardigheidsdiploma's behaald worden en 3 diploma's Scubadoe snorkelen. Dit zijn dus 21 diploma's bij elkaar!

Terug naar Leszwemmen

Wat betekent ‘kijkdag’ en ‘familiezwemmen’ in de jaarkalender?

Tijdens de kijkdag mogen ouders langs de badrand meekijken met de les van hun kind. Tijdens de laatste 10 minuten van de les is er gelegenheid tot het stellen van vragen, bijvoorbeeld over de voortgang.

Bij familiezwemmen mogen ouders, broertjes en zusjes zelf meezwemmen in de les en ervaren hoe moeilijk sommige oefeningen zijn, terwijl het er vanaf de tribune vaak zo simpel uitziet. Er is wel een maximum van 4 zwemmende gezinsleden per leerling en de gezinsleden dienen wel over een zwemdiploma te beschikken.

Terug naar Leszwemmen

Helemaal naar boven

Scubadoe snorkelen

Wat is het verschil tussen Scubadoe snorkelen en snorkelen bij zwemvaardigheid?

Scubadoe snorkelen is een diplomaserie die wordt uitgegeven door de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB). Omdat de oorsprong van deze diploma's in de duikbranche ligt, is er meer aandacht voor de technische finesses dan bij de zwemvaardigheidsdiploma's. Ook wordt er meer in tweetallen gewerkt. De scubadoe diploma's zijn een waardevolle opstap naar het persluchtduiken.

Terug naar Scubadoe snorkelen

Wanneer wordt er lesgegeven voor Scubadoe snorkelen?

Scubadoelessen kunnen in een aantal gevallen gecombineerd worden met zwemvaardigheidsdiploma's in de groepen op donderdag en zaterdag. Dit is onder meer afhankelijk van de bezetting in de betreffende groep. Op zaterdag van 17:00 - 17:45 uur is er een aparte groep, waarin het hele jaar lessen voor de Scubadoediploma's worden gegeven.

Terug naar Scubadoe snorkelen

Welke diploma's moet ik hebben om lessen Scubadoe snorkelen te kunnen volgen?

Het absolute minimum is het C-diploma, maar enige ervaring met zwemvaardigheid, zoals snorkelen 1, heeft de voorkeur. In de praktijk blijkt namelijk dat de Scubadoediploma's voor jonge kinderen nogal ambitieus zijn qua conditievereisten. Hierdoor duurt het langer voordat er een diploma kan worden behaald, wat de motivatie in sommige gevallen niet ten goede komt.

Terug naar Scubadoe snorkelen

Hoe oud moet ik zijn om lessen Scubadoe te kunnen volgen?

Afhankelijk van de kracht en conditie kunnen kinderen vanaf circa 10 jaar de lessen volgen.

Terug naar Scubadoe snorkelen

Moet ik eigen snorkelspullen hebben?

Bij AZL kunnen duikmaskers, snorkels en vinnen geleend worden tijdens de lessen. Eigen spullen mogen natuurlijk ook gebruikt worden. Dat heeft ook voordelen, want de eigen spullen zijn bekend en deze hoeven doorgaans niet elke les opnieuw te worden afgesteld. Met name een eigen masker en snorkel is vaak prettig. Let wel op de eisen waar deze materialen aan moeten voldoen.

Terug naar Scubadoe snorkelen

Aan welke eisen moeten snorkelspullen voldoen?

De NOB heeft een handige flyer gemaakt waar de eisen voro snorkelspullen in staan beschreven.

Terug naar Scubadoe snorkelen

Hoe gaat het bij Scubadoe snorkelen met diplomazwemmen?

Vanwege het bijzondere karakter van deze lessen is er op dit moment geen vaste frequentie voor het diplomazwemmen. Afhankelijk van het moment waarop een redelijk aantal kinderen klaar is voor een diploma, wordt dit diplomazwemmen georganiseerd.

Terug naar Scubadoe snorkelen

Helemaal naar boven

Wedstrijdzwemmen

Welk diploma moet je hebben om te kunnen beginnen met wedstrijdzwemmen?

Je hebt minimaal zwemdiploma B nodig om te kunnen beginnen met wedstrijdzwemmen.

Terug naar Wedstrijdzwemmen

Op welke dagen wordt er getraind?

Er zijn trainingen op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag.

Terug naar Wedstrijdzwemmen

Waar vinden de trainingen plaats?

De trainingen zijn in verschillende zwembaden, zoals De Fluit (Leidschendam), Forum Kwadraat (Voorburg) en De Schilp (Rijswijk).

Terug naar Wedstrijdzwemmen

Kun je vrijblijvend proberen?

Ja, je mag op afspraak drie keer gratis komen proefzwemmen.

Terug naar Wedstrijdzwemmen

Helemaal naar boven

Waterpolo

Welk diploma moet je hebben om te kunnen beginnen met waterpolo?

Je hebt minimaal zwemdiploma B nodig om te kunnen beginnen met waterpolo.

Terug naar Waterpolo

Op welke dagen wordt er getraind?

Er zijn trainingen op maandag, donderdag en vrijdag.

Terug naar Waterpolo

Waar vinden de trainingen plaats?

De trainingen vinden plaats in zwembad De Fluit in Leidschendam.

Terug naar Waterpolo

Kun je vrijblijvend proberen?

Ja, je mag op afspraak drie keer gratis komen meetrainen op de maandag.

Terug naar Waterpolo

Helemaal naar boven

Sport & Spel

Wat is Sport & Spel?

Bij de afdeling Sport & Spel kun je op een speelse manier kennismaken met waterpolo en wedstrijdzwemmen. Als je het leuk vindt, kun je na Sport & Spel doorstromen naar de afdeling wedstrijdzwemmen of de afdeling waterpolo.

Terug naar Sport & Spel

Welk diploma moet je hebben om te kunnen beginnen met Sport & Spel?

Je hebt minimaal zwemdiploma B nodig om te kunnen beginnen bij Sport & Spel. Nadat je je B-diploma hebt behaald en nog lessen volgt bij AZL, mag je daarnaast een jaar lang gratis meedoen met Sport & Spel.

Terug naar Sport & Spel

Op welke dagen wordt er getraind?

Er zijn lessen en trainingen op maandag, van 18:00-18:45 uur.

Terug naar Sport & Spel

Waar vinden de trainingen plaats?

De trainingen vinden plaats in zwembad De Fluit in Leidschendam.

Terug naar Sport & Spel

Kun je vrijblijvend proberen?

Ja, je mag op afspraak een keertje gratis komen meetrainen.

Terug naar Sport & Spel

Helemaal naar boven

 

 

 

 

ContactAZL
 
Algemene Zwemvereniging Leidschendam (AZL)
Clubhuis AZL - zwembad De Fluit
Fluitpolderplein 1
2262 ED  Leidschendam

 
Website: www.azlzwemmen.nl
 
Postadres
 
Algemene Zwemvereniging Leidschendam
Fluitpolderplein 1
2262 ED  LEIDSCHENDAM

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag? Kijk dan eerst eens bij onze rubriek Veelgestelde vragen. Misschien staat het antwoord er al tussen. Vindt u geen antwoord op uw vraag, neem dan contact met ons op. Hieronder vindt u de contactgegevens van de verschillende afdelingen.

Uw mening is belangrijk! 

We hopen natuurlijk dat u tevreden bent. Toch kan er onverhoopt iets niet aan uw verwachtingen voldoen. Neemt u in dat geval alstublieft direct contact met ons op, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. U kunt hiervoor ook ons feedbackformulier gebruiken. Ook wanneer u helemaal tevreden bent, horen we dat graag. U kunt uw beoordeling heel eenvoudig achterlaten bij Google Reviews.

Telefonische bereikbaarheid

Onze vereniging draait voor 100% op enthousiaste vrijwilligers, die in hun 'vrije tijd' vaak gewoon een voltijd baan hebben buiten het zwembad. Mede om die reden zijn we niet telefonisch bereikbaar en geven we de voorkeur aan contact via de e-mail, of aan persoonlijk contact tijdens de verenigingsuren in het zwembad. Wilt u toch iets telefonisch bespreken, stuur dan even per e-mail een verzoek om te worden teruggebeld.  

E-mailadressen en WhatsApp

Voor gerichte informatie over een bepaald onderdeel van AZL kunt u rechtstreeks contact opnemen met de onderstaande personen of afdelingen:

Algemeen    
Algemene informatie   info@azlzwemmen.nl
     
Bestuur    
Contact voorzitter Marcel Schapers voorzitter@azlzwemmen.nl
Dagelijks bestuur   bestuur@azlzwemmen.nl
     
Afdelingen    
Waterpolo Polocommissie waterpolo@azlzwemmen.nl
Wedstrijdzwemmen Wedstrijdcommissie SG de Vliet wzc@sgdevliet.nl
Sport en Spel Raymond Ledeboer sportenspel@azlzwemmen.nl
Leszwemmen Commissie Elementair Zwemmen leszwemmen@azlzwemmen.nl
  of via WhatsApp (alleen leszwemmen) WhatsApp Logo  06 8341 2355 (*)
Voor specifieke vragen over Scubadoe snorkelen snorkelen@azlzwemmen.nl
     
Clubhuis Ton de Kwant en Karola Latté clubhuis@azlzwemmen.nl
     
Lidmaatschap en contributie    
Ledenadministratie Erik van Bussel ledenadministratie@azlzwemmen.nl
Lidmaatschap beëindigen   opzeggen@azlzwemmen.nl
Contributie Penningmeester contributie@azlzwemmen.nl

 

(*) Het 06-nummer van de afdeling leswemmen is alleen beschikbaar voor vragen via WhatsApp. De afdeling is niet telefonisch bereikbaar op dit nummer.

 

Vertrouwenspersoon

Wilt u vertrouwelijk iets melden, zoals grensoverschrijdend gedrag, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van AZL via vertrouwenspersoon@azlzwemmen.nl.

U kunt ook contact opnemen met het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF. Het gratis telefoonnummer van het Centrum Veilige Sport is 0900-202 5590. Deze hulplijn met professionele hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:30 uur. U kunt ook via e-mail contact opnemen via centrumveiligesport@nocnsf.nl. Anoniem melden, of chatten buiten kantooruren, kan ook. Kijk voor de instructies of voor meer informatie op de website van het Centrum Veilige Sport: https://centrumveiligesport.nl

Centrum Veilige Sport

Het AZL bestuur

Het bestuur van onze vereniging wordt tijdens de jaarlijkse ALV benoemd en bestaat momenteel uit de volgende personen:

 MS Marcel Schapers, voorzitter

Mark

Mark, namens de afdeling leszwemmen

 jan1

Jan van Brink, afdelingsleider wedstrijdzwemmen

Mark

Michael van der Linden, afdelingsleider waterpolo
 Ton Ton de Kwant, beheer clubhuis
 LvH Loek van Houten, hoofdpenningmeester
 marlon

Marlon van Delden, algemeen secretaris

Het bestuur kiest ervoor om veel aanwezig te zijn tijdens de activiteiten, hierdoor kunt u de bestuursleden altijd aanspreken.