Veiligheid

OpgepastBij AZL staat veiligheid voorop. Dit betreft natuurlijk fysieke veiligheid, maar ook sociale veiligheid wordt niet vergeten. Voor beide vormen van veiligheid is het van het grootste belang om onveilige situaties en incidenten te voorkomen. Mocht er onverhoopt toch iets misgaan dan wordt er bij AZL voor gezorgd dat de schade beperkt blijft.

 

Fysieke veiligheid - Ongevallen, brand en ontruiming

Tijdens de verenigingsactiviteiten van AZL worden onveilige situaties, die tot ongevallen kunnen leiden, zoveel mogelijk voorkomen. Mocht er zich desondanks toch een gevaarlijke situatie of incident voordoen, dan zijn er altijd vrijwilligers aanwezig die getraind zijn in het verlenen van Eerste Hulp, het redden van drenkelingen, het bestrijden van brand en het ontruimen van (delen van) het zwembad. AZL heeft een actief veiligheidsbeleid en investeert onder andere in het bijscholen van deze vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld door het organiseren van EHBO-cursussen en ontruimingsoefeningen.

 

Sociale veiligheid - Ongewenst gedrag

Het bestuur van de Algemene Zwemvereniging Leidschendam vindt het belangrijk dat leden, vrijwilligers en bezoekers veilig kunnen sporten of deelnemen aan activiteiten in verenigingsverband. Daaronder valt ook de sociale veiligheid. Samen moeten we ervoor zorgen dat er geen sprake is van ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag. Als er desondanks een vermoeden is van grensoverschrijdend gedrag dan wordt er hiervan melding gemaakt bij het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF. Betrokkenen worden aangemoedigd om te praten over ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag. Praat erover met vrienden, ouders, een vrijwilliger, het bestuur of met de vertrouwenscontactpersoon van AZL. Tenslotte is er ook nog het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF waar professionele hulpverleners beschikbaar zijn om je verder te helpen.

Binnen AZL hebben we over veilig sporten de volgende concrete afspraken gemaakt.

  1. We werken volgens de Beroepscode van de KNZB (Reglement Q, versie september 2013) en de Gedragscode Zwembranche van de NRZ (versie 11 februari 2019);
  2. Alle vrijwilligers hebben een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) ingediend. Elke VOG wordt uiterlijk 3 jaar na afgifte vervangen door een nieuwe;
  3. Alle vrijwilligers hebben een verklaring ondertekend dat zij de onder punt 1 genoemde Beroeps- en Gedragscode hebben gelezen en begrepen en dat zij deze zullen naleven;
  4. Bij AZL spreken we elkaar altijd aan op ongewenst gedrag;
  5. We behandelen elkaar binnen en buiten de accommodatie met respect. Grensoverschrijdend gedrag, zoals machtsmisbruik, intimidatie, dreigen, dwingen, agressie, beledigen, pesterijen, dubbelzinnigheden, ongewenste intimiteiten en/of discriminatie worden niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen: bestuursleden, instructeurs, trainers, overige vrijwilligers, leden, ouders/begeleiders en overige bezoekers;
  6. Een vrijwilliger is nooit 1 op 1 met een sporter of zwemmer in een afgesloten ruimte, met uitzondering van bijvoorbeeld acute levensbedreigende situaties of noodzakelijke hulpverlening. In dergelijke gevallen wordt de 1 op 1 situatie zo snel als mogelijk beëindigd. Dergelijke situaties worden gemeld aan het bestuur;
  7. Vrijwilligers en volwassen zwemmers kleden zich nooit om in een kleedruimte waar zich ook kinderen omkleden. Een vrijwilliger met eigen zwemmende kinderen gebruikt de wisselcabines of een familie-wisselcabine. Vrijwilligers kleden zich uitsluitend om in kleedruimte 5 (volwassen dames) of 6 (volwassen heren) of in een wisselcabine;

Fysieke contacten met sporters en zwemmers worden tot een minimum beperkt. Daar waar fysiek contact nodig is voor instructiedoeleinden is het contact functioneel en wordt dit aan de sporter of zwemmer aangekondigd;