Kwaliteit en veiligheid - info

Coronamaatregelen

Corona AZL

Nederland is al enige tijd in de ban van het Coronavirus/COVID-19. Ook AZL ontkomt er niet aan om de dagelijkse gang van zaken aan te passen.

AZL volgt daarbij de richtlijnen van het RIVM, de Coronawetgeving en het protocol verantwoord sporten/zwemmen van NOC*NSF en de zwembranche.

Hieronder staan de actuele maatregelen die AZL in zwembad De Fluit heeft genomen.

Laatste wijziging van de maatregelen: 22 november 2021, 22:28 uur.

 

Basisregels trans

Ten gevolge van gewijzigde Corona-maatregelen in het zwembad en vastgesteld door het bestuur hanteren we met ingang van dinsdag 22 november 2021* de volgende regels:

 

Algemene regels, geldend in het gehele zwembad

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen op COVID-19;
 • Ga direct naar huis als je tijdens het zwemmen verkoudheidsklachten krijgt zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts, en/of plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping);
 • Was vaak je handen met water en zeep en droog daarna de handen goed af; juist ook voor en na het bezoek aan het zwembad;
 • Hoest of nies in je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg na gebruik;
 • Schud geen handen;
 • Houd je aan de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels die voor iedereen gelden;
 • Houd 1,5 meter afstand tot elkaar.

Corona Bijdehand 

Regels voor zwemmers en begeleiders in het zwembad en de kleedruimten

 • Zwemmers en begeleiders gebruiken tijdelijk de hoofdingang van het zwembad;
 • Alle bezoekers (18+) moeten een geldig Coronatoegangsbewijs (QR-code) laten zien bij de ingang van het zwembad;
 • De QR-code wordt bij binnenkomst gescand en gecontroleerd. Houd alstublieft uw QR-code en uw legitimatiebewijs gereed;
 • Kom op tijd, zodat iedereen op tijd in het zwembad kan zijn;
 • Er is een verplichte looproute (dezelfde als voorheen);
 • Geadviseerd wordt om thuis alvast de badkleding aan te trekken;
 • Uitkleden kan in de kleedruimtes 1 en 2 en de eerste twee rijen wisselcabines;
 • Afdrogen en aankleden na de les kan in de kleedkamers 3 t/m 6 en de laatste twee rijen wisselcabines;
 • Kleding mag niet in de kleedruimte blijven hangen, maar moet door de zwemmer of de begeleider worden meegenomen;
 • Kledinglockers kunnen gebruikt worden;
 • De douches zijn buiten gebruik.

 

Regels voor bezoekers van het clubhuis

 • Het clubhuis is geopend tijdens de zwemlessen op zaterdag en tijdens verschillende trainingen en wedstrijden;
 • Na 20:00 uur is het clubhuis gesloten;
 • Tijdens de training en zwemlessen op maandag donderdag is het clubhuis gesloten;
 • In lijn met de regels van de Rijksoverheid is er bij afhalen geen QR-code nodig;
 • Bezoekers die plaatsnemen in het horecagedeelte van het clubhuis worden gecontroleerd op een geldige QR-code;
 • Het clubhuis is alleen toegankelijk via de eigen buitendeur;
 • De deur tussen het clubhuis en het zwembad is tijdelijk gesloten. Het is daarom niet mogelijk om vanuit het clubhuis naar het zwembad te lopen, of omgekeerd.

 

Regels voor toeschouwers

 • Toeschouwers zijn niet toegestaan.
 • De tribune en de zithoek in de centrale hal zijn gesloten;
 • Het hek naar het buitenterrein blijft op last van de gemeente ook gesloten.

 

Bijzonderheden ten aanzien van de zwemlessen

 • Er zijn momenteel geen bijzonderheden ten aanzien van de zwemlessen;
 • De zwemlessen op donderdag hebben de normale lengte van 45 minuten;
 • De starttijden van de lessen en trainingen op donderdag zijn als vanouds: 18:30, 19:15, 20:00 en 20:45 uur.

 

* De maatregelen zijn gewijzigd naar aanleiding van een besluit van de gemeente Leidschendam-Voorburg van 19 november 2021.

 

Veiligheid

OpgepastBij AZL staat veiligheid voorop. Dit betreft natuurlijk fysieke veiligheid, maar ook sociale veiligheid wordt niet vergeten. Voor beide vormen van veiligheid is het van het grootste belang om onveilige situaties en incidenten te voorkomen. Mocht er onverhoopt toch iets misgaan dan wordt er bij AZL voor gezorgd dat de schade beperkt blijft.

 

Fysieke veiligheid - Ongevallen, brand en ontruiming

Tijdens de verenigingsactiviteiten van AZL worden onveilige situaties, die tot ongevallen kunnen leiden, zoveel mogelijk voorkomen. Mocht er zich desondanks toch een gevaarlijke situatie of incident voordoen, dan zijn er altijd vrijwilligers aanwezig die getraind zijn in het verlenen van Eerste Hulp, het redden van drenkelingen, het bestrijden van brand en het ontruimen van (delen van) het zwembad. AZL heeft een actief veiligheidsbeleid en investeert onder andere in het bijscholen van deze vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld door het organiseren van EHBO-cursussen en ontruimingsoefeningen.

 

Sociale veiligheid - Ongewenst gedrag

Het bestuur van de Algemene Zwemvereniging Leidschendam vindt het belangrijk dat leden, vrijwilligers en bezoekers veilig kunnen sporten of deelnemen aan activiteiten in verenigingsverband. Daaronder valt ook de sociale veiligheid. Samen moeten we ervoor zorgen dat er geen sprake is van ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag. Als er desondanks een vermoeden is van grensoverschrijdend gedrag dan wordt er hiervan melding gemaakt bij het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF. Betrokkenen worden aangemoedigd om te praten over ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag. Praat erover met vrienden, ouders, een vrijwilliger, het bestuur of met de vertrouwenscontactpersoon van AZL. Tenslotte is er ook nog het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF waar professionele hulpverleners beschikbaar zijn om je verder te helpen.

Binnen AZL hebben we over veilig sporten de volgende concrete afspraken gemaakt.

 1. We werken volgens de Beroepscode van de KNZB (Reglement Q, versie september 2013) en de Gedragscode Zwembranche van de NRZ (versie 11 februari 2019);
 2. Alle vrijwilligers hebben een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) ingediend. Elke VOG wordt uiterlijk 3 jaar na afgifte vervangen door een nieuwe;
 3. Alle vrijwilligers hebben een verklaring ondertekend dat zij de onder punt 1 genoemde Beroeps- en Gedragscode hebben gelezen en begrepen en dat zij deze zullen naleven;
 4. Bij AZL spreken we elkaar altijd aan op ongewenst gedrag;
 5. We behandelen elkaar binnen en buiten de accommodatie met respect. Grensoverschrijdend gedrag, zoals machtsmisbruik, intimidatie, dreigen, dwingen, agressie, beledigen, pesterijen, dubbelzinnigheden, ongewenste intimiteiten en/of discriminatie worden niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen: bestuursleden, instructeurs, trainers, overige vrijwilligers, leden, ouders/begeleiders en overige bezoekers;
 6. Een vrijwilliger is nooit 1 op 1 met een sporter of zwemmer in een afgesloten ruimte, met uitzondering van bijvoorbeeld acute levensbedreigende situaties of noodzakelijke hulpverlening. In dergelijke gevallen wordt de 1 op 1 situatie zo snel als mogelijk beëindigd. Dergelijke situaties worden gemeld aan het bestuur;
 7. Vrijwilligers en volwassen zwemmers kleden zich nooit om in een kleedruimte waar zich ook kinderen omkleden. Een vrijwilliger met eigen zwemmende kinderen gebruikt de wisselcabines of een familie-wisselcabine. Vrijwilligers kleden zich uitsluitend om in kleedruimte 5 (volwassen dames) of 6 (volwassen heren) of in een wisselcabine;

Fysieke contacten met sporters en zwemmers worden tot een minimum beperkt. Daar waar fysiek contact nodig is voor instructiedoeleinden is het contact functioneel en wordt dit aan de sporter of zwemmer aangekondigd;

Kwaliteit

npz social media controles tekst240x300

Als zwemvereniging werkt AZL voor 100% met vrijwilligers. Voor kwalitatief goede zwemlessen en trainingen is er echter meer nodig dan alleen maar een team met gemotiveerde vrijwilligers. Bij AZL vinden we het belangrijk dat leerlingen en sporters plezier hebben en, voor zover het de zwemlessen betreft, goed leren zwemmen. Die kwaliteit moet je borgen.

 

Externe kwaliteitstoetsing

AZL is als vereniging aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond KNZB. Om de kwaliteit te borgen worden de activiteiten van de afdeling leszwemmen jaarlijks beoordeeld door een externe deskundige van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Het resultaat van een positieve beoordeling is de licentie Nationale Zwemdiploma's, die sinds eind 2014 bestaat en die AZL al sinds 2015 bezit. 

 

Opleiding van instructeurs

Bij AZL investeren we in onze vrijwilligers, door het aanbieden van opleidingen, trainingen en bijscholingen op het gebied van zwemmen en hulpverlening. Zo hebben we momenteel ruim 20 gediplomeerde instructeurs en trainers met een erkend KNZB-diploma, zoals zweminstructeur niveau 2 en niveau 3 en trainer niveau 3. Voor assistenten organiseren we een interne opleiding, op het niveau van zweminstructeur niveau 1. Meerdere instructeurs zijn tevens door het Nationaal Platform Zwemveiligheid erkend als Examinator Nationale Zwemdiploma's. Voor de veiligheid in en rond het zwembad heeft een groot deel van de instructeurs een geldig diploma EHBO en/of bedrijfshulpverlening.

Tenslotte heeft AZL voor het clubhuis een horecavergunning en hebben verschillende clubhuismedewerkers een verklaring Sociale Hygiëne (SVH).

AZL is erkend aanbieder van de Ooievaarspas.

 

 logo knzb4x   npz social media logo 600x750    image004