Kwaliteit en veiligheid

Zwemonderwijs is primair gericht op veiligheid. Kinderen leren zwemmen met als doel om niet te verdrinken. Als zwemlesaanbieder die opleidt voor de Nationale Zwemdiploma’s kiest AZL voor veiligheid, kwaliteit en eenduidigheid. De borging van veiligheid en kwaliteit komt bij AZL onder andere tot uitdrukking in diverse kwaliteitskeurmerken en erkenningen.

Bij AZL vinden we kwaliteit en veiligheid heel belangrijk. We willen dat leerlingen plezier hebben en tegelijkertijd goed leren zwemmen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen, bezoekers en vrijwilligers zich veilig voelen en veilig zijn. Op deze pagina kunt u lezen hoe wij de kwaliteit en de veiligheid op een zo hoog mogelijk niveau houden.

Kwaliteit

Als zwemvereniging werkt AZL voor 100% met vrijwilligers. Voor kwalitatief goede zwemlessen en trainingen is er echter meer nodig dan alleen maar een team met gemotiveerde vrijwilligers. Bij AZL vinden we het belangrijk dat leerlingen en sporters plezier hebben en, voor zover het de zwemlessen betreft, goed leren zwemmen. Die kwaliteit moet je borgen.

Externe kwaliteitstoetsing

AZL is als vereniging aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond KNZB. Om de kwaliteit te borgen worden de activiteiten van de afdeling leszwemmen jaarlijks beoordeeld door een externe deskundige van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Het resultaat van een positieve beoordeling is de Licentie Nationale Zwemdiploma’s, die sinds eind 2014 bestaat en die AZL al sinds 2015 bezit. 

Opleiding van instructeurs

Bij AZL investeren we in onze vrijwilligers, door het aanbieden van opleidingen, trainingen en bijscholingen op het gebied van zwemmen en hulpverlening. Zo hebben we momenteel ruim 20 gediplomeerde instructeurs en trainers met een erkend KNZB-diploma, zoals zweminstructeur niveau 2 en niveau 3 en trainer niveau 3. Voor assistenten organiseren we een interne opleiding, op het niveau van zweminstructeur niveau 1. Meerdere instructeurs zijn tevens door het Nationaal Platform Zwemveiligheid erkend als Examinator Nationale Zwemdiploma’s. Voor de veiligheid in en rond het zwembad heeft een groot deel van de instructeurs een geldig diploma EHBO en/of bedrijfshulpverlening.

Tenslotte heeft AZL voor het clubhuis een horecavergunning en hebben verschillende clubhuismedewerkers een verklaring Sociale Hygiëne (SVH).

AZL is erkend aanbieder van de Ooievaarspas.

Veiligheid

Bij AZL staat veiligheid voorop. Dit betreft natuurlijk fysieke veiligheid, maar ook sociale veiligheid wordt niet vergeten. Voor beide vormen van veiligheid is het van het grootste belang om onveilige situaties en incidenten te voorkomen. Mocht er onverhoopt toch iets misgaan dan wordt er bij AZL voor gezorgd dat de schade beperkt blijft.

Fysieke veiligheid – Ongevallen, brand en ontruiming

Tijdens de verenigingsactiviteiten van AZL worden onveilige situaties, die tot ongevallen kunnen leiden, zoveel mogelijk voorkomen. Mocht er zich desondanks toch een gevaarlijke situatie of incident voordoen, dan zijn er altijd vrijwilligers aanwezig die getraind zijn in het verlenen van Eerste Hulp, het redden van drenkelingen, het bestrijden van brand en het ontruimen van (delen van) het zwembad. AZL heeft een actief veiligheidsbeleid en investeert onder andere in het bijscholen van deze vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld door het organiseren van EHBO-cursussen en ontruimingsoefeningen.

Sociale veiligheid – Ongewenst gedrag

Het bestuur van de Algemene Zwemvereniging Leidschendam vindt het belangrijk dat leden, vrijwilligers en bezoekers veilig kunnen sporten of deelnemen aan activiteiten in verenigingsverband. Daaronder valt ook de sociale veiligheid. Samen moeten we ervoor zorgen dat er geen sprake is van ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag. Als er desondanks een vermoeden is van grensoverschrijdend gedrag dan wordt er hiervan melding gemaakt bij het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF. Betrokkenen worden aangemoedigd om te praten over ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag. Praat erover met vrienden, ouders, een vrijwilliger, het bestuur of met de vertrouwenscontactpersoon van AZL. Tenslotte is er ook nog het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF waar professionele hulpverleners beschikbaar zijn om je verder te helpen.

Binnen AZL hebben we over veilig sporten de volgende concrete afspraken gemaakt.

  1. We werken volgens de Beroepscode van de KNZB (Reglement Q, versie september 2013) en de Gedragscode Zwembranche van de NRZ (versie 11 februari 2019);
  2. Alle vrijwilligers hebben een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) ingediend. Elke VOG wordt uiterlijk 3 jaar na afgifte vervangen door een nieuwe;
  3. Alle vrijwilligers hebben een verklaring ondertekend dat zij de onder punt 1 genoemde Beroeps- en Gedragscode hebben gelezen en begrepen en dat zij deze zullen naleven;
  4. Bij AZL spreken we elkaar altijd aan op ongewenst gedrag;
  5. We behandelen elkaar binnen en buiten de accommodatie met respect. Grensoverschrijdend gedrag, zoals machtsmisbruik, intimidatie, dreigen, dwingen, agressie, beledigen, pesterijen, dubbelzinnigheden, ongewenste intimiteiten en/of discriminatie worden niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen: bestuursleden, instructeurs, trainers, overige vrijwilligers, leden, ouders/begeleiders en overige bezoekers;
  6. Een vrijwilliger is nooit 1 op 1 met een sporter of zwemmer in een afgesloten ruimte, met uitzondering van bijvoorbeeld acute levensbedreigende situaties of noodzakelijke hulpverlening. In dergelijke gevallen wordt de 1 op 1 situatie zo snel als mogelijk beëindigd. Dergelijke situaties worden gemeld aan het bestuur;
  7. Vrijwilligers en volwassen zwemmers kleden zich nooit om in een kleedruimte waar zich ook kinderen omkleden. Een vrijwilliger met eigen zwemmende kinderen gebruikt de wisselcabines of een familie-wisselcabine. Vrijwilligers kleden zich uitsluitend om in kleedruimte 5 (volwassen dames) of 6 (volwassen heren) of in een wisselcabine;
  8. Fysieke contacten met sporters en zwemmers worden tot een minimum beperkt. Daar waar fysiek contact nodig is voor instructiedoeleinden is het contact functioneel en wordt dit aan de sporter of zwemmer aangekondigd.